Ylivieska Tuomiperä

Havainnekuva kohti Tuomiperän tuulivoimaloita Haapavedentieltä Kantokylän alueelta, etäisyys lähimpään suunnitteilla olevaan voimalaan noin 2,0 km. (Kuva FCG)

1. Hankkeen esittely

Ylivieskan Tuomiperän  tuulivoimahanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, Kantokylän pohjoispuolella noin 12 - 15 kilometriä Ylivieskan keskustasta  koiliseen.  Suunniteltu alue sijaitsee Ylivieskan ja Haapaveden välisen maantien (Seututie 800) ja Kantokylän pohjoispuolisella alueella.

Tuomiperän tuulivoimapuiston hankealue on pääosin rakentamatonta metsätalousaluetta. Tuulivoimaloiden tekniikan kehittymisen myötä hankesuunnitelmaa ollaan päivittämässä. Tuulivoimaloille on myönnetty rakennusluvat, jotka mahdollistavat seitsemän tuulivoimalan rakentamisen. Voimaloiden kokonaiskorkeus on max.240 metriä. Yhteenlaskettu teho seitsemälle voimalalle on 45 megawattia. Luvat eivät ole lainvoimaisia.. Tuulivoimapuiston sähköntuotanto on suunniteltu liitettävän sähköverkkoon maakaapelilla. Tuulivoimapuiston tuottama energiamäärä on vuodessa noin 160 GWh, joka vastaa noin 32 000 kotitalouden vuosikulutusta.* 

*Tuulipuiston tuottama energia­määrä on suhteutettu kotitalouden 5 000 kWh vuosittaiseen energiankulutukseen

Rakennuslupatilanne:
Tuulivoimaloille on myönnetty rakennusluvat, jotka mahdollistavat seitsemän tuulivoimalan rakentamisen. Voimaloiden kokonaiskorkeus on max.240 metriä. Yhteenlaskettu teho on 45 megawattia. luvat eivät ole lainvoimaisia.

 

2. Hankkeen hyödyt kunnalle

Tuulivoimapuisto tuottaa kiinteistöveroa kunnalle noin 200 000 euroa vuodessa. Tuulivoimapuiston käyttöikä on noin 30 vuotta, jolloin kiintestöveroa kertyy käyttöaikana noin viisi miljoonaa euroa. Hankkeen rakennusaikana investoinneista jää talousalueelle noin kymmenen miljoonaa euroa ja sen jlkeem vuositasolla arviolta 1.2 miljoonaa euroa. Tuulivoimapuiston käyttämästä alueesta maksetaan maavuokraa vuositasolla noin 100 000 euroa *
Tuulivoimalla voidaan vähentää muusta sähköntuotannosta aiheutuvia päästöjä ilmaan. Tumiperän tuulivoimaahankkeen arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 90 000 tonnia. Yivieskan kasvihuonepäästöt olivat vuonna 2012 yhteensä 113 300 tonnia iman teollisuutta.
http://www.ylivieska.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ylivieska/embeds/ylivieskawwwstructure/18277_29727-CO2-raportti_Ylivieska_2014.pdf
*Kiinteistöveron määrä ja voimalan käyttöikä perustuvat tuulivoimayhdistyksen www.tuulivoimayhdistys.fi arvioihin, investointien määrä talousalueelle perustuu Ylivieskan Pajukoski I:n toteutuneisiin kustannuksiin.

Tuulivoiman hyödyt Ylivieskalle
 

3. Hankkeen tilannetiedot

Tuomiperän tuulivoimahankkeelle on laadittu osayleiskaava, joka on lainvoimainen. Osayleiskaava käsittää enintään kahdeksan tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus voi olla enintään 210 metriä.

Rakennuslupatilanne: Tuulivoimaloille ei ole haettu rakennuslupia. Tuulivoimatekniikan kehittymisen vuoksi hankesuunnitelmaa ollaan päivittämässä vastaamaan paremmin hankkeen toteutusajankohtana markkinoilla olevia tuulivoimaloita. Päivitetty hankesuunnitelma käsittää enintään kahdeksan tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 240 metriä. Voimalat sijoittuvat osayleiskaavan mukaisille tuulivoimaloille osoitetuille niin sanotuille tv-alueille. Kevään 2019 aikana hankkeelle haetaan uuden hankesuunnitelman mukaisia lupia ELY-keskuksesta ja kunnalta.

 

 

Yhteystiedot
Me vastaamme Ylivieskan Tuomiperä hankkeesta ja autamme mielellämme hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä. 

Paikallinen yhteyshenkilö, infraverkon rakentaminen:
Kim Tahkoniemi

TM Voima Oy
p. 045 7731 2540

kim.tahkoniemi@tmvoima.fi  

 

Paikallinen yhteyshenkilö, maankäyttöasiat:
Jorma Kivi
TMV Service Oy
p. 050 316 3031
jorma.kivi@tmvservice.fi     

 

Tekninen suunnittelu, rahoitus, rakentaminen ja operointi:
Teemu Loikkanen

OX2
p. 050 373 6243
teemu.loikkanen@ox2.com

 

OX2 www.ox2.com toimii hankkeessa yhdessä TMVoiman kanssa. OX2 on johtava tuulivoiman toteuttaja Euroopassa ja Pohjoismaiden johtava yritys myös tuulivoimaloiden operoinnissa. Suomessa OX2 rakentaa parhaillaan neljää markkinaehtoista tuulivoimaprojektia ja operoi neljää toiminnassa olevaa tuulivoimapuistoa. OX2 on yksityisomistuksessa ja toimittajista riippumaton.