Sievi Puutikankangas

Havainnekuva Sievinmäentieltä , etäisyys lähimpään voimalaan noin, 4,6 km (Kuva FCG)

Sievissä sijaitseva Puutikankankaan tuulivoimahanke on edennyt rakennusvaiheeseen.

Hankkeella on lainvoimaiset osayleiskaava ja rakennusluvat, joiden mukaisesti tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 240 metriä sekä yhteenlaskettu teho 44 megawattia. Tuulipuisto koostuu kahdeksasta voimalasta sekä huoltotieverkostosta, nostoalueista ja sähköverkosta.

 Rieskannevalle, 11 km päähän Puutikankankaalta, rakennetaan sähköasema. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Rieskannevan sähköasemalle rakennettavalla maakaapelilla.

Hankealueen maanrakennustyöt sekä tieverkon rakentaminen aloitettiin keväällä 2021. Tuulivoimaloiden perustusten rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2021, ja ne jatkuvat syksyyn. Perustusten rakennustyöt saattavat näkyä paikallisesti liikenteessä, kun voimaloiden perustusten valuissa käytettävää betonia kuljetetaan tuulipuistoon Mutkalammin ja Eskolan tehtaalta. Tuulipuiston sisäverkon sekä maansisäisen sähkönsiirtokaapelin rakentaminen tuulipuistosta Rieskannevan sähköasemalle käynnistyi toukokuussa ja sähköaseman rakentaminen alkaa elokuussa. Tuulivoimalakomponentit toimitetaan ja tuulivoimalat pysytetään kesän ja syksyn 2022 aikana. Tuulipuisto aloittaa toiminnan vuoden 2022 loppuun mennessä.

 

Puutikankankaan tuulipuiston kehitysvaihe saatu valmiiksi Sievissä.  

TMV yhtiöt aloitti Puutikankankaan tuulipuiston kehittämisen 2014. Hankkeen luvitus ja tuulimittaukset valmistuivat keväällä 2020. Hankealueelle on mahdollista rakentaa kahdeksan voimalaa, joiden kokonaiskorkeus voi olla 240 m ja puiston kokonaisteho 45 MW.  Tuulivoimahanke tullaan rakentamaan markkinaehtoisesti ilman tukia, jonka nykyaikaisten tuulivoimaloiden tekninen kehitys mahdollistaa. Hankkeella on merkittävät paikalliset työllistämisvaikutukset, se lisää Suomen energia omavaraisuutta. Lisäksi Puutikankankaan tuulivoimahankkeesta maksetaan kiinteistöveroja kunnalle vuosittain noin 250 000€ ja kaava-alueen maanomistajille saavat vuokratuloja.
TMV yhtiöt solmi yhteistyösopimuksen OX2 kanssa vuonna 2018 tuulipuistohankkeiden kehittämisestä. OX2 vastaa hankkeiden loppuunsaattamisesta sisältäen hankkeen rahoituksen, tuulivoimaloiden hankinnat sekä infran rakentamisen. Hankkeen urakkakilpailutus, tuulivoimahankinnat sekä rahoitusneuvottelut ovat alkaneet jo täydessä vauhdissa.  Tavoitteena on syksyn ja alkutalven 2020 aikana varmistetaan hankkeen rahoitus sekä valitaan hankkeen voimalaitostoimittaja sekä infrapuolen urakoitsijat. Suunnitellun aikataulun mukaan tuulipuisto tuottaa kotimaista paikallista uusiutuvaan energiaa loppuvuodesta 2022.   
Kiitämme maanomistajia, kuntaa sekä kaikki sidosryhmiä yhteistyöstä hankkeen luvitusvaiheessa ja toivoimme, että hankkeen rakennusvaihe etenee yhtä suotuisasti.
Lisätietoja

Teemu Loikkanen                     maajohtaja OX2                           teemu.loikkanen@ox2.fi        +358 50 373 6243
Niklas Hokka                             projektipäällikkö OX2                  niklas.hokka@ox2.com           +358 50 597 7125
Kim Tahkoniemi                       toimitusjohtaja TMV yhtiöt        kim.tahkoniemi@tmvoima.fi +358 45 7731 2540

 

1. Hankkeen Esittely: Puutikankankaan tuulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Sievin keskustasta länsi-lounaaseen , vajaat yhdeksän kilometriä Toholammin keskustasta pohjoiseen ja noin 14 kilometriä Kannuksen keskustasta itään. Suunnittelualue on Kannus- Sievi välisen Valtatie 28 eteläpuolella.
Puutikankangas tuulivoimapuiston hankealue on pääosin rakentamatonta metsätalousaluetta. Tuulivoimaloiden tekniikan kehittymisen myötä hankesuunnitelmaa ollaan päivittämässä. Päivitetty suunnitelma käsittää enintään kahdeksan tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 240 metriä. Tuulivoimapuiston sähköntuotanto on suunniteltu liitettävän sähköverkkoon maakaapelilla.
Tuulivoimapuiston tuottama energiamäärä on vuodessa noin  160 GWh, joka vastaa noin 32 000 kotitalouden vuosikulutusta.
*
Tuulipuiston tuottama energia­määrä on suhteutettu kotitalouden 5 000 kWh vuosittaiseen energiankulutukseen.

2. Hankkeen hyödyt kunnalle: Tuulivoimapuisto tuottaa kiinteistöveroa kunnalle noin 200 000 euroa vuodessa. Tuulivoimapuiston käyttöikä on noin 30 vuotta, jolloin kiinteistöveroa kertyy käyttöaikana noin viisi miljoonaa euroa. Hankkeen rakennusaikana investoinnista jää talousalueelle noin kymmenen miljoonaa euroa ja sen jälkeen vuositasolla arviolta 1,2 miljoonaa euroa. Tuulivoimapuiston käyttämästä alueesta maksetaan maanvuokraa vuositasolla noin 100 000 euroa.*
Tuulivoimalla voidaan vähentää muusta sähköntuotannosta aiheutuvia päästöjä ilmaan. Puutikankangas tuulivoimahankkeen arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 90 000 tonnia. Päästömäärä vastaa noin 60-70 prosenttia Sievissä syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä.

*Kiinteistöveron määrä ja voimalan käyttöikä perustuvat tuulivoimayhdistyksen www.tuulivoimayhdistys.fi arvioihin, investointien määrä talousalueelle perustuu Ylivieskan Pajukoski I:n toteutuneisiin kustannuksiin.

3.ARVIO HANKKEEN AIKATAULUSTA

  • Alueen tuuliolosuhteiden mittaus* 2019 2020
  • Tuulivoimapuiston pohjarakenteiden ja teiden rakentaminen 20202021
  • Tuulivoimaloiden asennus 2021
  • Tuulivoimapuiston arvioitu käyttö 20212051

* Mittausmaston avulla tehdyllä tuulimittauksella tutkitaan muun muassa alueen tuuliolosuhteita ja mitataan keskituulennopeutta voimaloiden napakorkeudelta. Tietojen avulla täydennetään aikaisemmin tehtyjä mittauksia ja saadaan luotettavampi arvio alueen sopivuudesta tuulivoimapuiston rakentamiselle.

 

4) Hankkeen tilannetiedot

Puutikankangas tuulivoimahankkeelle on laadittu osayleiskaava, joka on lainvoimainen. Osayleiskaava käsittää enintään yhdeksän tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus voi olla enintään 210 metriä.

Rakennuslupatilanne: Hankkeeseen liittyen on myönnetty rakennusluvat seitsemälle tuulivoimalle. Tuulivoimatekniikan kehittymisen vuoksi hankesuunnitelmaa ollaan päivittämässä vastaamaan paremmin hankkeen toteutusajankohtana markkinoilla olevia tuulivoimaloita. Päivitetty hankesuunnitelma käsittää enintään kahdeksan tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 240 metriä. Voimalat sijoittuvat osayleiskaavan mukaisille tuulivoimaloille osoitetuille niin sanotuille tv-alueille. Kevään 2019 aikana hankkeelle haetaan uuden hankesuunnitelman mukaisia lupia ELY-keskuksesta ja kunnalta.


Me vastaamme Nivalan Kukonahon hankkeesta ja autamme mielellämme hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä. 

Paikallinen yhteyshenkilö, infraverkon rakentaminen:
Kim Tahkoniemi 
TM Voima Oy
p. 045 7731 2540

kim.tahkoniemi@tmvoima.fi   

 


Paikallinen yhteyshenkilö, maankäyttöasiat:
Jorma Kivi
TMV Service Oy
p. 050 316 3031

jorma.kivi@tmvservice.fi


Tekninen suunnittelu, rahoitus , rakentaminen ja operointi  
Teemu Loikkanen
OX2
p. 050 373 6243
teemu.loikkanen@ox2.com


OX2 toimii hankkeessa yhdessä TM Voiman kanssa. OX2 on johtava tuulivoiman toteuttaja Euroopassa ja Pohjoismaiden johtava yritys myös tuulivoimaloiden operoinnissa. Suomessa OX2 rakentaa parhaillaan neljää markkinaehtoista tuulivoimaprojektia ja operoi neljää toiminnassa olevaa tuulivoimapuistoa. OX2 on yksityisomistuksessa ja toimittajista riippumaton.