NIVALA KUKONAHO

Havainnekuva tuulivoimaloista Kukonahon maisemaan istutettuna. Mallinnus Ojanperäntieltä kohti etelää, jolloin etäisyys lähimpään tuulivoimalaan on reilut kaksi kilometriä. (Kuva FCG)
 

1. Hankkeen esittely: Nivalan Kukonahon tuulivoimahanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, Nivalan Sarjakylän itäpuolella noin 12 kilometriä Nivalan taajamasta koilliseen.
Kukonahon tuulivoimapuiston hankealue on pääosin rakentamatonta metsätalousaluetta. Alueelle suunnitellaan enintään kahdeksasta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.
Tuulivoimalat ovat noin 140-160 metriä korkeita ja lavan pyyhkäisykorkeus on enimmillään 240 metriä. Tuulivoimapuiston tuottama energiamäärä on vuodessa n. 160 GWh, joka vastaa noin 32 000 kotitalouden vuosikulutusta.

 *Tuulipuiston tuottama energiamäärä on suhteutettu kotitalouden 5000 kWh:n vuosittaiseen energiankulutukseen.ien määrä talousalueelle perustuu Ylivieskan Pajukoski I:n toteutuneisiin kustannuksiin.

2. Hankkeen hyödyt kunnalle

Tuulivoimapuisto tuottaa kiinteistöveroa kunnalle noin 200 000 euroa vuodessa. Puiston käyttöikä on noin 25 vuotta, jolloin kiinteistöveroa kertyy käyttöaikana noin viisi miljoonaa euroa.
Hankkeen rakennusaikana investoinneista jää talousalueelle noin kymmenen miljoonaa euroa. Tuulivoimapuiston käyttämästä alueesta maksetaan maavuokraa vuositasolla noin 100 000 euroa.

Tuulivoimalla voidaan vähentää muusta sähköntuotannosta aiheutuvia päästöjä ilmaan. Kukonahon tuulivoimahankkeen arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 90 000 tonnia. Päästömäärä vastaa noin 60-70 prosenttia Nivalassa syntyvistä kasvihuonepäästöistä.
*Kiinteistöveron määrä ja voimalan käyttöikä perustuvat tuulivoimayhdistyksen www.tuulivoimayhdistys.fi arvioihin, investointien määrä talousalueelle perustuu Ylivieskan Pajukoski I:n toteutuneisiin kustannuksiin.
Tuulivoiman hyödyt Nivalalle 


3. Arvio hankkeen aikatulusta :

  • Alueen tuuliolosuhteiden mittaus* 2019 - 2020
  • Tuulivoimapuiston pohjarakenteiden ja teiden rakentaminen 2020-2021
  • Tuulivoimaloiden asennus 2021
  • Tuulivoimapuiston arvioitu käyttö 2021-2051

* Mittausmaston avulla tehdyllä tuulimittauksella tutkitaan muun muassa alueen tuuliolosuhteita ja mitataan keskituulennopeutta voimaloiden napakorkeudelta. Tietojen avulla täydennetään aikaisemmin tehtyjä mittauksia ja saadaan luotettavampi arvio alueen sopivuudesta tuulivoimapuiston rakentamiselle.
 

4. Hankkeen tilannetiedot: 

Kukonahon tuulivoimahankkeelle on laadittu osayleiskaava, joka on lainvoimainen. Osayleiskaava käsittää enintään yhdeksän tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus voi olla enintään 210 metriä.

Lisätietoja Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaavasta : https://www.nivala.fi//sites/nivala.jict.fi/files/lomakkeet/18464_2013-12-9_Nivala_kukonaho_selostus.pdf

Rakennuslupatilanne: Hankkeeseen liittyen on myönnetty rakennusluvat yhdeksälle tuulivoimalle. Tuulivoimatekniikan kehittymisen vuoksi hankesuunnitelmaa ollaan päivittämässä vastaamaan paremmin hankkeen toteutusajankohtana markkinoilla olevia tuulivoimaloita. Päivitetty hankesuunnitelma käsittää enintään kahdeksan tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 240 metriä. Voimalat sijoittuvat osayleiskaavan mukaisille tuulivoimaloille osoitetuille niin sanotuille tv-alueille. Kevään 2019 aikana hankkeelle haetaan uuden hankesuunnitelman mukaisia lupia ELY-keskuksesta ja kunnalta.
Me vastaamme Nivalan Kukonahon hankkeesta ja autamme mielellämme hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä. 

Paikallinen yhteyshenkilö, infraverkon rakentaminen:
Kim Tahkoniemi 
TM Voima Oy
p. 045 7731 2540

kim.tahkoniemi@tmvoima.fi   


Paikallinen yhteyshenkilö, maankäyttöasiat:
Jorma Kivi
TMV Service Oy
p. 050 316 3031

jorma.kivi@tmvservice.fi


Tekninen suunnittelu, rahoitus , rakentaminen ja operointi  
Teemu Loikkanen
OX2
p. 050 373 6243
teemu.loikkanen@ox2.com


OX2 toimii hankkeessa yhdessä TM Voiman kanssa. OX2 on johtava tuulivoiman toteuttaja Euroopassa ja Pohjoismaiden johtava yritys myös tuulivoimaloiden operoinnissa. Suomessa OX2 rakentaa parhaillaan neljää markkinaehtoista tuulivoimaprojektia ja operoi neljää toiminnassa olevaa tuulivoimapuistoa. OX2 on yksityisomistuksessa ja toimittajista riippumaton.

Nivala-lehden artikkeli Kukonahon hankkeen jatkosta: https://www.nivala-lehti.fi/uutinen/567867